AWR Japanese: 希望の光 (Kibou no Hikari / Light of Hope)

Japan, 日本語 (Japanese)